Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego trademarketing.info.pl, zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”.

§ 1 Definicje

 1. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 2. Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

 3. Login – adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji, wymagany wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 5. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 6. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie https://trademarketing.info.pl.

 7. Treści – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Usługodawcę.

 8. Usługodawca – oznacza Olimpię Krakowską i Elżbietę Klimko prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Emano Elżbieta Klimko Olimpia Krakowska spółka cywilna z siedzibą w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 38 lok 27, 38-400 Krosno, NIP: 6842636055, REGON: 180944224, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
  e-mail
  : office@trademarketing.info.pl będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

 9. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do Treści zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (za wyjątkiem Treści, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich), należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu informatycznego i teleinformatycznego.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług Usługodawcy oraz osób trzecich w formach stosowanych w sieci Internet.

 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204).

§ 3 Korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu.

 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3. Do korzystania z Serwisu Internetowego zaleca się wykorzystanie najnowszej dostępnej wersji dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującej pliki typu „cookies”, a także łącza internetowego o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. Użytkownik korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Internetowej Serwisu.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje Rejestracji.

 2. Użytkownik dokonuje Rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Użytkownik powinien wypełnić pola formularza rejestracyjnego oznaczone jako obligatoryjne;

 2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

 3. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

 1. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

 1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

 2. wyrażeniem przez Użytkownika woli zawarcia umowy o świadczenie na jego rzecz usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

 3. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.

 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, link aktywacyjny służący do potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

 2. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

 3. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:

 1. Prowadzenie Konta Użytkownika;

 2. Formularz kontaktowy;

 3. Newsletter;

 4. Komentowanie Treści.

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 2. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu.

 3. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika polega na udostępnieniu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika indywidualnego panelu i umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do wszelkich Treści publikowanych w ramach Serwisu Internetowego.

 4. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może usunąć Konto Użytkownika na zasadach przewidzianych w § 8. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.

 5. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.

 6. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.

 7. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, link aktywacyjny służący do potwierdzenia zapisu do usługi. Z chwilą potwierdzenia zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, biuletynu informacyjnego w formie elektronicznej.

 9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter przez wypisanie się z subskrypcji przy użyciu odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 10. Z usługi Komentowanie Treści może skorzystać każdy Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie Internetowym na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.

 11. Usługa Komentowanie Treści polega na umożliwieniu Użytkownikowi dodawania komentarzy do poszczególnych Treści udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego. Komentarze Użytkownika będą oznaczone wybranym przez niego pseudonimem.

 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usuwania treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich, a także mogących godzić w słuszny interes Usługodawcy lub osób trzecich.

 13. Rezygnacja z usługi Komentowanie Treści jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu dodawania komentarzy. Rezygnacja nie wiąże się z usunięciem komentarzy dodanych przez Użytkownika do czasu dokonania rezygnacji.

 14. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 6 Reklamacje

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy lub poprzez Formularz Kontaktowy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

 3. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celu świadczenia przez Administratora usług polegających na:

 1. marketingu bezpośrednim lub pośrednim towarów lub usług Administratora lub jego partnerów biznesowych,

 2. przesyłaniu informacji handlowej drogą elektroniczną.

 1. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w procesie Rejestracji danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.

 2. Użytkownik ma prawo do samodzielnego dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.

 3. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 4. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

 6. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.

 7. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:

 1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;

 2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

 3. zbierania danych statystycznych.

 1. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.

 2. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu wymaga zaakceptowania przez Użytkownika Polityki Przetwarzania Danych Osobowych. Pełna treść dokumentu znajduje się pod niniejszym odnośnikiem.

§ 8 Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.

 2. Usługobiorca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez skorzystanie z funkcjonalności „Usuń Konto” dostępnej w panelu edycji Konta Użytkownika.

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego.

 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.

 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej, nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest rozwiązać umowę zgodnie z postanowieniami §8.

 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2015 r.